Thứ Ba, 24/04/2018

Thứ Sáu, 15:35 18/08/2017

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 222/QĐ-HVKHCN ngày 15 tháng 05 năm 2017, công nhận trúng tuyển 144 Nghiên cứu sinh, có danh sách kèm theo.

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ

Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 - Học viện Khoa học và Công nghệ