Thứ Tư, 29/05/2024

Thứ Bảy, 08:08 19/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: VI SINH VẬT HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 07

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần ở trình độ Tiến sĩ
A. Các học phần bắt buộc6
1.BIO5013Công nghệ lên men vi sinh vật2
2.BIO5003Phương pháp khai thác, phân tích và tổng hợp một bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu dự kiến đăng trên một tạp chí khoa học2
3.BIO5014Vi sinh vật học phân tử2
B. Các học phần lựa chọn6
4.BIO5015Công nghệ gen vi sinh vật và ứng dụng2
5.BIO5006Phương pháp xử lý và phân tích số liệu nghiên cứu2
6.BIO5016Sinh thái vi sinh vật2
7.BIO5011Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao2
8.BIO5012Ứng dụng tin sinh học trong nghiên cứu công nghệ sinh học/Tin sinh học nâng cao2
9.BIO5017Vi sinh vật dầu mỏ2
10.BIO5018Vi sinh vật học môi trường2
11.BIO5019Vi sinh vật học trong y dược2
12.BIO5020Vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp2
13.BIO5021Virus học phân tử2
2. Các chuyên đề tiến sĩ6
3. Tiểu luận tổng quan2
4. Luận án70
Tổng số tín chỉ:90

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.