Thứ Tư, 29/05/2024

Thứ Sáu, 15:36 18/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: SINH LÝ HỌC NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

MÃ SỐ: 9 42 01 04

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần ở trình độ Tiến sĩ
A. Các học phần bắt buộc6
1.BIO5001Công nghệ tế bào động vật và ứng dụng2
2.BIO5002Miễn dịch học phân tử2
3.BIO5003Phương pháp khai thác, phân tích và tổng hợp một bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu dự kiến đăng trên một tạp chí khoa học2
B. Các học phần lựa chọn6
4.BIO5004Bệnh học phân tử ở người và động vật2
5.BIO5005Công nghệ gen động vật và ứng dụng2
6.BIO5006Phương pháp xử lý và phân tích số liệu nghiên cứu2
7.BIO5007Sinh học phân tử ung thư2
8.BIO5008Sinh lý học người và động vật2
9.BIO5009Tế bào gốc và liệu pháp tế bào2
10.BIO5010Thử nghiệm sinh học và ứng dụng2
11.BIO5011Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao2
12.BIO5012Ứng dụng tin sinh học trong nghiên cứu công nghệ sinh học/Tin sinh học nâng cao2
2. Các chuyên đề tiến sĩ6
3. Tiểu luận tổng quan2
4. Luận án70
Tổng số tín chỉ:90


Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.