Thứ Tư, 29/05/2024

Thứ Hai, 15:36 21/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: HÓA SINH HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 16

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần ở trình độ Tiến sĩ
A. Các học phần bắt buộc6
1.BIO5032Enzym học nâng cao2
2.BIO5033Hóa sinh học nâng cao2
3.BIO5003Phương pháp khai thác, phân tích và tổng hợp một bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu dự kiến đăng trên một tạp chí khoa học2
B. Các học phần lựa chọn6
4.BIO5034Công nghệ ADN tái tổ hợp2
5.BIO5035Công nghệ protein/enzyme2
6.BIO5036Gốc tự do và chất chống ôxi hóa2
7.BIO5037Liệu pháp gen2
8.BIO5006Phương pháp xử lý và phân tích số liệu nghiên cứu2
9.BIO5038Tế bào gốc và liệu pháp tế bào2
10.BIO5039Thử nghiệm sinh học và ứng dụng2
11.BIO5011Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao2
12.BIO5040Trao đổi các hợp chất thứ cấp2
13.BIO5012Ứng dụng tin sinh học trong nghiên cứu công nghệ sinh học/Tin sinh học nâng cao2
2. Các chuyên đề tiến sĩ6
3. Tiểu luận tổng quan2
4. Luận án70
Tổng số tín chỉ:90

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.