Thứ Tư, 29/05/2024

Chủ Nhật, 15:36 20/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: SINH LÝ HỌC THỰC VẬT

MÃ SỐ: 9 42 01 12

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần ở trình độ Tiến sĩ
A. Các học phần bắt buộc6
1.BIO5022Công nghệ gen thực vật và ứng dụng2
2.BIO5023Nuôi cấy mô, cơ quan và tế bào thực vật2
3.BIO5003Phương pháp khai thác, phân tích và tổng hợp một bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu dự kiến đăng trên một tạp chí khoa học2
B. Các học phần lựa chọn6
4.BIO5024Bệnh học thực vật và ứng dụng2
5.BIO5025Cải biến di truyền chu trình trao đổi chất ở thực vật2
6.BIO5026Chỉ thị phân tử và ứng dụng trong chọn giống cây trồng2
7.BIO5027Cơ chế phân tử chống chịu điều kiện bất lợi của cây trồng và ứng dụng2
8.BIO5028Hệ gen chức năng của thực vật và ứng dụng2
9.BIO5006Phương pháp xử lý và phân tích số liệu nghiên cứu2
10.BIO5029Sản xuất protein tái tổ hợp và các chất thứ cấp có hoạt tính sinh dược học trên cây trồng2
11.BIO5030Sinh lý học thực vật nâng cao2
12.BIO5011Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao2
13.BIO5012Ứng dụng tin sinh học trong nghiên cứu công nghệ sinh học/Tin sinh học nâng cao2
14.BIO5031Virus thực vật2
2. Các chuyên đề tiến sĩ6
3. Tiểu luận tổng quan2
4. Luận án70
Tổng số tín chỉ:90

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.