Thứ Tư, 29/05/2024

Thứ Năm, 15:36 24/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

MÃ SỐ: 9 42 02 01

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần ở trình độ Tiến sĩ
A. Các học phần bắt buộc6
1.BIO5034Công nghệ ADN tái tổ hợp2
2.BIO5047Khoa học OMICS2
3.BIO5003Phương pháp khai thác, phân tích và tổng hợp một bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu dự kiến đăng trên một tạp chí khoa học2
B. Các học phần lựa chọn6
4.BIO5005Công nghệ gen động vật và ứng dụng2
5.BIO5022Công nghệ gen thực vật và ứng dụng2
6.BIO5013Công nghệ lên men vi sinh vật2
7.BIO5048Công nghệ sinh học môi trường2
8.BIO5049Công nghệ sinh học nano và ứng dụng2
9.BIO5050Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật2
10.BIO5037Liệu pháp gen2
11.BIO5023Nuôi cấy mô, cơ quan và tế bào thực vật2
12.BIO5006Phương pháp xử lý và phân tích số liệu nghiên cứu2
13.BIO5009Tế bào gốc và liệu pháp tế bào2
14.BIO5011Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao2
15.BIO5012Ứng dụng tin sinh học trong nghiên cứu công nghệ sinh học/Tin sinh học nâng cao2
2. Các chuyên đề tiến sĩ6
3. Tiểu luận tổng quan2
4. Luận án70
Tổng số tín chỉ:90

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.