Thứ Tư, 29/05/2024

Thứ Ba, 15:36 22/08/2017

CHUYÊN NGÀNH: DI TRUYỀN HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 21

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉ
(1)(2)(3)(4)
1. Các học phần ở trình độ Tiến sĩ
A. Các học phần bắt buộc6
1.BIO5041Di truyền phân tử2
2.BIO5042Di truyền và bệnh học2
3.BIO5003Phương pháp khai thác, phân tích và tổng hợp một bài báo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu dự kiến đăng trên một tạp chí khoa học2
B. Các học phần lựa chọn6
4.BIO5034Công nghệ ADN tái tổ hợp2
5.BIO5005Công nghệ gen động vật và ứng dụng2
6.BIO5022Công nghệ gen thực vật và ứng dụng2
7.BIO5043Di truyền động vật2
8.BIO5044Di truyền người2
9.BIO5045Di truyền thực vật2
10.BIO5046Di truyền vi sinh vật2
11.BIO5006Phương pháp xử lý và phân tích số liệu nghiên cứu2
12.BIO5011Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao2
13.BIO5012Ứng dụng tin sinh học trong nghiên cứu công nghệ sinh học/Tin sinh học nâng cao2
2. Các chuyên đề tiến sĩ6
3. Tiểu luận tổng quan2
4. Luận án70
Tổng số tín chỉ:90

Lưu ý: Khung chương trình áp dụng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc phù hợp. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học các học phần bổ sung theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.