Thứ Tư, 17/04/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Đảm bảo chất lượng

Trưởng phòng: Bùi Kim Chi

Điện thoại: (024) 36 86 97 97

DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN:

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Lê Minh Ngọc

Chuyên viên

024. 3686 97 97

2

Nguyễn Thị Anh Diễm

Chuyên viên

024. 3686 97 97

3

Nguyễn Hải Anh

Chuyên viên

024. 3686 97 97

4

Nguyễn Thị Trang Nhung

Chuyên viên

(024) 3636 99 77

5

Trần Việt Hà

Chuyên viên

(024) 3636 99 77

6

Dương Ngọc Hải

GS.TSKH.

(024) 3791 97 97

I. Chức năng

Phòng Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai công tác đảm bảo chất lượng; khảo thí; in, phát hành, xuất bản giáo trình; quản lý và vận hành thư viện phục vụ công tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với đặc thù của Học viện Khoa học và Công nghệ (Học viện).

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng các quy định, quy trình hướng dẫn về đảm bảo chất lượng phù hợp với đặc thù và yêu cầu chất lượng đào tạo của Học viện; xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng; xây dựng, cập nhật và hoàn thiện các công cụ khảo sát, đánh giá phục vụ công tác đảm bảo chất lượng của Học viện.

2. Chủ trì công tác tự đánh giá, đầu mối tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo.

3. Xây dựng và triển khai các kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng với các tổ chức trong và ngoài nước.

4. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về đảm bảo chất lượng và đánh giá trong đào tạo.

5. Chủ trì xây dựng các văn bản quy định và hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên, quản lý và thông báo điểm kiểm tra, điểm thi đối với tất cả các loại hình đào tạo của Học viện.

6. Chủ trì và phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa trong việc quản lý, in sao đề thi; giám sát việc tổ chức thi.

7. Tổ chức và giám sát chấm thi, tổng hợp và lưu giữ kết quả thi.

8. Nghiên cứu đề xuất các hình thức, các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên theo chương trình đào tạo.

9. Tổng hợp và tổ chức xét tốt nghiệp cho học viên cao học sau khi nhận được hồ sơ bảo vệ luận văn đúng qui định, trình Giám đốc Học viện quyết định cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm cho học viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

10. Kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ quá trình đào tạo của nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công cấp Học viện; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình Giám đốc Học viện quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ.

11. Đầu mối làm thủ tục in các loại văn bằng, chứng chỉ; chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng tổ chức trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

12. Chủ trì tổ chức lớp các môn học chung Triết học và Tiếng Anh cho các lớp cao học.

13. Lưu giữ hồ sơ học viên (cao học, nghiên cứu sinh (NCS)) sau khi tốt nghiệp.

14. Tổ chức in, phát hành và xuất bản giáo trình tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo trình độ thạc sĩ/tiến sĩ.

15. Quản lý và vận hành Thư viện của Học viện.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công./.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo phòng

Phòng Công tác học viên có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm. Nhiệm kỳ cua Trưởng phòng là 5 năm và có thề được bổ nhiệm lại. Nhiệm kỳ của Phó Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng và có thể được bổ nhiệm lại.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng trước Giám đốc Học viện. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những nhiệm vụ được Trưởng phòng giao.

2. Các chuyên viên

Các chuyên viên được Trưởng phòng phân công công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được phân công.