Thứ Tư, 17/04/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Đào tạo

Trưởng phòng: TS. Đinh Thị Thu Hằng

Điện thoại: (024) 33 66 97 97

DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN:

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Phạm Thị Như Quỳnh

Chuyên viên

024. 3389 99 77

2

Phạm Thị Vân Anh

Chuyên viên

024. 321 21 284

3

Trương Trung Thành

Chuyên viên

024. 3389 99 77

4

Nguyễn Hoàng Khoa

Chuyên viên

024. 3389 99 77

5

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Chuyên viên

024. 3868 99 77

6

Nguyễn Thị Minh Tâm

Chuyên viên

024. 3868 99 77

I. Chức năng

- Tham mưu giúp Giám đốc về công tác quản lý và tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ (ThS), Tiến sĩ (TS) bao gồm: công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch mở chuyên ngành đào tạo mới.

- Tham mưu giúp Giám đốc về công tác liên kết đào tạo trong nước và quốc tế.

- Tham mưu giúp Giám đốc về công tác quản lý và tổ chức đào tạo ngắn hạn trong nước bao gồm: công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức quản lý đào tạo học chuyển đổi cho các học viên; tổ chức đào tạo các học phần bổ sung thuộc trình độ ThS cho các học viên muốn chuyển đổi chuyên ngành đăng ký đào tạo trình độ TS.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý đào tạo phù hợp chiến lược và định hướng phát triển của Học viện.

- Xây dựng các quy định, hướng dẫn trong công tác đào tạo.

- Phối hợp với các Khoa, Viện liên quan xây dựng chương trình đào tạo; mở mới các chuyên ngành đào tạo trình độ ThS và TS.

- Thường trực Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ, nghiên cứu sinh: Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, phương án tuyển sinh hàng năm, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh và Thư ký Hội đồng tuyển sinh.

- Phối hợp với các Khoa xây dựng kế hoạch giảng dạy hằng năm cho Chương trình đào tạo ThS và TS.

- Tổ chức giảng dạy các học phần cho học viên cao học (trừ hai học phần chung: Triết học và Ngoại ngữ); Tổ chức và quản lý quá trình học tập và nghiên cứu của học viên cao học.

- Tổ chức và quản lý quá trình học các học phần bổ sung, học phần bắt buộc và học phần tự chọn của nghiên cứu sinh (NCS); Đánh giá chuyên đề TS, tiểu luận tổng quan, bảo vệ luận án cho NCS cấp cơ sở.

- Tổ chức bảo vệ luận án cho NCS cấp Học viện.

- Tổ chức Hội đồng cơ sở xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) của Học viện.

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về công tác đào tạo bao gồm: Chương trình đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên.

- Đầu mối liên hệ, phối hợp với các Khoa, các Viện chuyên ngành, các đơn vị liên quan trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm), các giảng viên và học viên liên quan đến công tác đào tạo.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác quản lý và tổ chức đào tạo tại các Khoa, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

- Làm các báo cáo liên quan đến công tác đào tạo (tuyển sinh, tổng kết, cơ sở dữ liệu giảng viên, học viên, xác định chỉ tiêu tuyển sinh) của Học viện gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý đào tạo ngắn hạn trong nước bao gồm: công tác tuyển sinh; tổ chức quản lý đào tạo các chương trình bỗi dưỡng nghiệp vụ; phối hợp tổ chức và quản lý học chuyển đổi cho các học viên; tổ chức giảng dạy các học phần bổ sung thuộc trình độ ThS cho các học viên muốn chuyển đổi chuyên ngành đăng ký đào tạo trình độ TS.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo phòng

Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Trưởng phòng là 5 năm và có thế được bổ nhiệm lại. Nhiệm kỳ của Phó Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng và có thể được bố nhiệm lại.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng trước Giám đốc Học viện, Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công.

2. Các chuyên viên

Các chuyên viên được Trưởng phòng phân công công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được phân công.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Đào tạo