Thứ Năm, 30/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế toán

Trưởng phòng: ThS. Bùi Thanh Bình

Điện thoại: (024) 3791 99 33

DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN:

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Bùi Thị Hưng

Kế toán viên

(024) 3791 99 33

2

Lê Kim Liên

Kế toán viên

(024) 3791 99 33

3

Trần Phương Thùy

Chuyên viên

(024) 3791 99 33

4

Bùi Thu Hoài

Thủ quỹ

(024) 3791 99 33

I. Chức năng

- Quản lý toàn bộ nguồn thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.

- Quản lý các quỹ tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

- Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính. Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các bộ phận trực thuộc.

- Kiểm soát việc mua sắm, sửa chữa, xây dựng.

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính hàng năm của Học viện

- Tham mưu và giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán của Học viện.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện thu chi tài chính

1.1. Lập dự toán thu chi tài chính hàng năm:

- Xây dựng dự toán thu- chi Ngân sách.

- Xây dựng dự toán thu – chi Đầu tư xây dựng cơ bản.

- Xây dựng dự toán thu - chi sự nghiệp.

1.2. Thanh quyết toán các nguồn kinh phí:

Cân đối nguồn vốn trên cơ sở bám sát dự toán, kế hoạch thu chi, thực hiện thu chi đúng nguyên tắc quản lý tài chính.

1.2.1. Chi thường xuyên:

- Thanh toán tiền lương, phụ cấp lương qua tài khoản ATM; tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, viên chức theo bảng tính lương hàng tháng.

- Thanh toán tiền thù lao cho giảng viên dựa trên bảng thanh toán do Phòng Đào tạo và các bộ phận đào tạo tại các đơn vị cung cấp.

- Thanh toán tiền giảng dạy các loại hình đào tạo khác

- Thanh toán các hoạt động dịch vụ công cộng: Tiền điện, nước, xăng dầu, vệ sinh môi Học viện…

- Thanh toán vật tư văn phòng: Văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ văn phòng…

- Thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc: Tiền điện thoại, cước bưu điện, Internet, tuyên truyên, quảng cáo, sách báo, tạp chí của Thư viện...

- Thanh toán tiền hội nghị, hội thảo, công tác phí.

- Thanh toán chi phí các đoàn đi công tác nước ngoài, các đoàn nước ngoài vào làm việc với Học viện.

- Thanh toán sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn phục vụ công tác chuyên môn và các cơ sở hạ tầng: ôtô, trang thiết bị, điện, nước, nhà xưởng, đường xá...

- Thanh toán hoạt động nghiệp vụ chuyên môn: Vật tư thí nghiệm, bảo hộ lao động, sách báo tài liệu chuyên ngành, các hợp đồng thuê khoán chuyên môn, tiền nhuận bút viết giáo trình...

- Thanh toán tiền mua sắm tài sản: Phần mềm máy tính, bằng sáng chế, thiết bị tin học, điều hoà, máy photo, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ đào tạo...

1.2.2. Chi không thường xuyên

- Thanh toán vốn đối ứng Ngân sách Nhà nước các dự án, chương trình đào tạo, chương trình mục tiêu quốc gia theo dự toán đã được phê duyệt.

- Thanh toán kinh phí nghiên cứu khoa học cho các đề tài cấp Học viện, cấp Viện Hàn lâm, cấp Nhà nước, các đề tài thuộc chương trình khác theo thuyết minh, dự toán đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thanh toán kinh phí đào tạo lại cán bộ theo dự toán được Giám đốc phê duyệt.

- Chi phúc lợi, khen thưởng, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức.

- Chi đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp: đào tạo, nghiên cứu khoa học, bổ sung mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất, góp vốn liên kết, liên doanh theo quyết định của Giám đốc.

1.2.3. Chi Đầu tư xây dựng cơ bản

Thanh toán theo thủ tục quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Nhà nước quy định.

1.2.4 Quyết toán các nguồn kinh phí

Cuối mỗi kỳ báo cáo (theo quý, năm) tập hợp số liệu làm báo cáo quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị liên kết ngoài Học viện

2.1. Đối với các đơn vị trực thuộc Học viện

- Định kỳ hàng quý, Phòng Kế toán cử cán bộ phụ trách theo dõi tài chính tại các đơn vị có hoạt động thu - chi để hướng đẫn, kiểm tra việc mở sổ sách, báo cáo quyết toán đúng chế độ Nhà nước và quy định của Học viện.

- Tập trung mọi nguồn thu - chi tại các đơn vị về Phòng Kế toán quản lý.

2.2.. Đối với các đơn vị liên kết

Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Học viện.

3. Báo cáo hoạt động tài chính của Học viện:

- Định kỳ hàng năm tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính theo quy định của Bộ Tài chính trình Giám đốc phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị lập báo biểu, báo cáo cho từng hoạt động cụ thể theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

- Cuối năm tài chính, lập báo cáo kết quả hoạt động tài chính trình Giám đốc trên cơ sở đó phân tích, tham mưu cho Giám đốc về tình hình quản lý, phân bổ các nguồn kinh phí, có kế hoạch xây dựng dự toán thu chi cho năm sau.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng ban chức năng làm tốt công tác quản lý tài sản, điện, nước, điện thoại và các hoạt động liên quan đến tài chính.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

4. Các quyền hạn được giao để thực hiện công việc:

- Có quyền kiểm tra kiểm soát các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các hợp đồng mua bán tài sản, xây dựng trước khi trình Giám đốc phê duyệt.

- Thực hiện quyền độc lập về chuyên môn nghiệp vụ kế toán.

- Có quyền yêu cầu các bộ phận cá nhân có liên quan trong đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu chứng từ có liên quan đến công tác kế toán.

- Kiểm tra việc lập và thực hiện dự toán thu chi của các đơn vị, yêu cầu chấp hành các quy định theo quy chế chi tiêu nội bộ và tiêu chuẩn định mức thu chi theo quy định của Nhà nước.

- Từ chối kiểm tra kế toán nếu xét thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền hoặc nội dung kiểm tra trái với quy định trong các văn bản luật pháp về kế toán.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo phòng

Phòng Kế toán có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm. Nhiệm kỳ cua Trưởng phòng là 5 năm và có thế được bổ nhiệm lại. Nhiệm kỳ của Phó Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng và có thề được bổ nhiệm lại.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng trước Giám đốc Học viện, Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những nhiệm vụ được Trưởng phòng giao.

2. Các chuyên viên

Các chuyên viên được Trưởng phòng phân công công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được phân công.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế toán