Thứ Năm, 30/05/2024

Đón tiếp phái đoàn từ liên hiệp các trường đại học thuộc dự án MINERAL – ERASMUS + Đoàn công tác của Học viện Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại Đại học Osaka, Nhật bản Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quang tử hai chiều - Bilateral photonics” tại Học viện KH&CN Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học viện KH&CN với Trường Đại học PHENIKAA Lễ ký hợp đồng các đề tài Sau tiến Sĩ (Postdoc) năm 2019 Lễ trao bằng Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020 Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Samsung Display Vietnam Chào mừng ngày KHCN và ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Ký Thỏa thuận hợp tác về Đào tạo Tiến sĩ và Nghiên cứu khoa học giữa Học Viện KHCN và Trường Đại học Duy Tân Lễ Trao bằng Tiến sĩ 2020 Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Diệu Trinh

Điện thoại: (024) 38 39 99 77

DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN:

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Ánh Dương

Chuyên viên

024. 38 69 99 77

2

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

.024. 38 69 99 77

3

Phạm Xuân Hoàng

Chuyên viên

024. 38 69 99 77

4

Nguyễn Sơn Lâm

Chuyên viên

024. 38 69 99 77

.

.

.

.


I. Chức năng

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Học viện Khoa học và Công nghệ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Học viện.

Điều 2. Nhiệm vụ

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có những nhiệm vụ sau đây:

1. Về quản lý khoa học

- Đề xuất với Giám đốc Học viện những quan điểm, định hướng phát triển về quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Học viện;

- Hướng dẫn các đơn vị và cá nhân thực hiện các thủ tục về đăng ký, xây dựng đề cương kế hoạch nghiên cứu khoa học, ký kết và thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và báo cáo kết quả về việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Quản lý thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu và kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài/ dự án theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học.

- Là đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối Doanh nghiệp.

2. Về hợp tác quốc tế

- Chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, ký kết các thỏa thuận về đào tạo, khoa học với các trường đại học, các tổ chức giáo dục, khoa học nước ngoài theo các quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

- Thu hút các nguồn tài chính nước ngoài hỗ trợ trực tiếp cho Học viện và xây dựng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; huy động nguồn lực để thực hiện tốt các thỏa thuận, các dự án quốc tế phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Chuẩn bị, ký kết và triển khai các thỏa thuận song phương, đa phương theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

- Quản lý các đề tài/dự án sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Nhà nước.

- Quản lý hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Tổ chức bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện.

- Làm đầu mối xây dựng và đề xuất, quản lý thực hiện các đề tài, dự án hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nguồn lực vật chất.

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức đoàn ra của Học viện đi học tập, công tác nước ngoài.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp và bố trí lịch làm việc với các đoàn khách nước ngoài, các tổ chức quốc tế khi đến thăm và làm việc với Học viện theo kế hoạch được Giám đốc phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo phòng

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Trưởng phòng là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Nhiệm kỳ của Phó trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng và có thể được bổ nhiệm lại.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng trước Giám đốc Học viện, Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công.

2. Các chuyên viên

Các chuyên viên được Trưởng phòng phân công công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được phân công.

Nhiệm vụ của phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế